Regulamin


Pobierz w wersji PDF

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

§ 1

Umowa pomiędzy Poszkodowanym i Zleceniobiorcą zawarta z chwilą oznaczenia na stronie internetowej www.zwrotair.pl pola opisanego tekstem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną” oraz „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” a także podpisania przez Poszkodowanego dokumentu Pełnomocnictwa;

Zleceniobiorca- Adrian Fedorowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZWROTAIR Adrian Fedorowicz, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, NIP 8811483657, Regon 365121070;

Poszkodowany- osoba, która zawarła umowę;

Pełnomocnictwo- dokument umocowujący Zleceniobiorcę, partnerów lub podmioty z nim powiązane do działania na rzecz Poszkodowanego. Dokument ten dostarczany jest Poszkodowanemu przez Zleceniobiorcę drogą elektroniczną;

Roszczenie- każde żądanie od przewoźnika lotniczego zapłaty Odszkodowania, zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażera przewoźników lotniczych;

Odszkodowanie- zryczałtowane odszkodowanie określone w przepisach wspólnotowego Rozporządzenia (WE) Nr 261/04, Art. 7 ust. 1, przyznane z tytułu odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub opóźnienia lotu oraz przyznany na podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 261/04 Art. 8 ust. 1. zwrot kosztów biletu za część lub części nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera oraz przyznany na podstawie Art. 9 ust. 1 i ust. 2 powyższego rozporządzenia zwrot kosztów dodatkowych poniesionych w związku ze zdarzeniem (tj. koszty zakupu posiłków, zakwaterowania w hotelu, transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania, rozmów telefonicznych oraz inne zwrócone koszty.). Kwota pieniężna do zapłaty przez przewoźnika lotniczego w wykonaniu wyroku sądowego lub decyzji organu administracyjnego lub zaoferowana do zapłaty przez przewoźnika lotniczego w formie ugody. Odszkodowanie nie uwzględnia innych kosztów, w tym, kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego i podobnych oraz odsetek, których zapłata zostanie dokonana wyłącznie na rzecz ZWROTAIR Adrian Fedorowicz lub współpracujących podmiotów.

§ 2

1. Poszkodowany powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie w dochodzeniu Roszczeń z tytułu zdarzenia: ochrony prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, przeniesienia do niższej klasy, odwołania lotu lub jego znacznego opóźnienia.

2. Poszkodowany będący osobą fizyczną oświadcza, iż ma ukończone 18 lat. W imieniu osób poniżej 18 lat może wystąpić opiekun prawny. W przypadku dokonywania zgłoszenia w imieniu osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że jest przez te osoby prawidłowo umocowany do reprezentacji.

3. Dokładny opis zdarzenia Poszkodowanego wynika z jego oświadczenia oraz dokumentów które przedstawił w momencie zawarcia Umowy, stanowiących integralną część Umowy. Poszkodowany gwarantuje, że przedstawiony przez niego opis zdarzenia jest prawdziwy i kompletny, oraz że nie zataił żadnej informacji jaka jest konieczna do prawidłowej jego oceny. Poszkodowany oświadcza, iż został pouczony o tym, że wysokość Roszczeń zależy od dochowania przez niego staranności w dokumentowaniu ich wysokości oraz dokumentowaniu okoliczności faktycznych od których wysokość ta zależy.

4. Poszkodowany oświadcza, że do dnia podpisania niniejszej Umowy nie powierzył, a po jej podpisaniu nie powierzy żadnemu innemu podmiotowi Roszczenia wynikłego ze zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, do czasu zakończenia ich dochodzenia przez Zleceniobiorcę.

§ 3

I. Poszkodowany zobowiązuje się:

1. dostarczyć Zleceniobiorcy wszelkie dokumenty oraz udzielić wszelkich informacji posiadanych lub uzyskanych w trakcie trwania Umowy mających związek z Roszczeniem oraz informować Zleceniobiorcę o wszelkich, nawet nieistotnych, faktach związanych ze zdarzeniem;

2. upoważnić Zleceniobiorcę do odbioru w jego imieniu do rąk Zleceniobiorcy lub na jego rachunek wszelkich uzyskanych w imieniu Poszkodowanego świadczeń w ramach wykonywania niniejszej Umowy,

3. upoważnić Zleceniobiorcę do wykonywania w jego imieniu czynności w zakresie Roszczeń, a w szczególności do reprezentowania go przed organami administracji publicznej, organami ścigania i prokuratury oraz prowadzenia rokowań z osobami fizycznymi i prawnymi,

4. upoważnić Zleceniobiorcę do powierzenia w jego imieniu i na jego rzecz Roszczenia w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym za pomocą uprawnionych do tego podmiotów oraz gdy sąd wymaga odrębnego Pełnomocnictwa, oświadczenia prawdy, dokumentu cesji lub innego dokumentu, podpisać te dodatkowe dokumenty.

5. nie podejmować ze zobowiązanym do świadczeń lub osobami go reprezentującymi żadnych czynności bez porozumienia się w tym zakresie ze Zleceniobiorcą.

II. Zleceniobiorca zobowiązuje się:

1. dochować należytej staranności przy reprezentowaniu Poszkodowanego, w szczególności dopilnować by w oparciu o udzielone przez niego informacje zgłoszone zostały wszystkie prawnie dopuszczalne Roszczenia Poszkodowanego,

2. przekazywać Poszkodowanemu przysługujące mu należności pomniejszone jedynie o ustalone w Umowie świadczenia i zobowiązania na rzecz Zleceniobiorcy w terminie 3 dni roboczych od momentu uzyskania Odszkodowania,

3. niezwłocznie informować Poszkodowanego o przebiegu sprawy,

4. prowadzić dokumentację szkodową wraz z zestawieniem ponoszonych kosztów i wydatków, stanowiącą podstawę rozliczeń między stronami

§ 4

1. W przypadku wypłaty Odszkodowania Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji od przyznanej Poszkodowanemu kwoty Odszkodowania w związku z realizacją niniejszej Umowy.

a. w przypadku uzyskania Odszkodowania w ramach postępowania reklamacyjnego , bez angażowania w egzekucję podmiotów zewnętrznych Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 22% brutto od przyznanej Poszkodowanemu kwoty Odszkodowania.

b. w przypadku uzyskania Odszkodowania przy zaangażowaniu podmiotów zewnętrznych, jak np. organ nadzorczy, podmiot zajmujący się rozstrzyganiem sporów konsumenckich w ramach alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), sąd powszechny lub podmiot zewnętrzny zaangażowany w egzekucję Odszkodowania, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 27% brutto od przyznanej Poszkodowanemu kwoty Odszkodowania.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania wyłącznie na rachunek wskazany przez Poszkodowanego, uzyskanych w jego imieniu świadczeń w ramach wykonywania niniejszej Umowy, po odliczeniu należnego wynagrodzenia brutto w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania decyzji o wypłacie świadczenia oraz wpływu środków finansowych na konto Zleceniobiorcy.

3. Poszkodowany wskazuje dane oraz numer rachunku bankowego do przekazania środków finansowych w walucie PLN lub EUR.

4. Poszkodowany, który otrzymał świadczenie z pominięciem Zleceniobiorcy, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zleceniobiorcy i wpłacenia w ciągu 7 dni przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy- Alior Bank 19 2490 0005 0000 4530 9443 6321.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie prowizji, strony umawiają się na odsetki umowne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie zobowiązania.

6. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania świadczeń lub wypowiedzenia Umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca oświadcza, iż nie będzie dochodził na swoją rzecz zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych w sprawie, jak również nie obciąży Poszkodowanego żadnymi kosztami prowadzenia sprawy.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas wyegzekwowania Odszkodowania lub Zwrotu Należności z tytułu zdarzenia, o którym mowa w § 1 umowy.

2. Poszkodowany ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. 2014 poz. 827). Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić po przesłaniu na adres Zleceniobiorcy oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana przez Poszkodowanego po wysłaniu zgłoszenia szkody, Zleceniobiorcy przysługuje pełne wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, liczone od wartości zgłoszenia.

§ 6

1. Strony zobowiązują się do poufności przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskały w związku z Umową.

2. Poszkodowany zobowiązany jest nie rozpowszechniać bez konsultacji ze Zleceniobiorcą informacji o uzyskanych świadczeniach mając świadomość, że może mieć to wpływ na wysokość przyznanego lub uzyskanego świadczenia.

3. Po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Poszkodowanemu dokumenty które od niego uzyskał w związku z jej realizacją.

§ 7

1. Strony niniejszej Umowy zgodnie ustalają, iż wyłącznie właściwym sądem do rozstrzygania sporów z niniejszej Umowy jest właściwy rzeczowo sąd siedziby Zleceniobiorcy.

2. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Poszkodowany oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z jej treścią, wyjaśnił wszelkie wątpliwości oraz miał możliwość negocjowania jej warunków.

§ 9

1. Poszkodowany wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższej Umowie oraz w innych udostępnionych dokumentach wyłącznie w celu realizacji Umowy przez Zleceniobiorcę. Jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. administratorem danych osobowych poszkodowanego jest Adrian Fedorowicz występujący pod firmą ZWROTAIR Adrian Fedorowicz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy, której stroną jest Poszkodowany. Zebrane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom związanym z Roszczeniem na podstawie Umowy. Poszkodowany ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności dostępnej na stronie www.zwrotair.pl i zaakceptował jej warunki’

 

Wersja obowiązująca w dniach 30 marca- 5 września 2019

Wersja obowiązująca w dniach 8 sierpnia 2016 – 29 marca 2018