Polityka prywatności strony internetowej www.zwrotair.pl

 

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem strony internetowej www.zwrotair.pl jest Adrian Fedorowicz, działający pod firmą ZWROTAIR Adrian  Fedorowicz, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, NIP 8811483657, REGON 365121070.

2. Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez ZWROTAIR Adrian Fedorowicz..

3. Administratorem danych osobowych jest Adrian Fedorowicz, działający pod firmą ZWROTAIR Adrian Fedorowicz.

4.Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: kontakt@zwrotair.pl oraz pod numerem telefonu 661 509 058.

5.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania.

1. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. W celu realizacji umowy – dochodzenia odszkodowania od przewoźnika lotniczego, na podstawie Rozporządzenia UE nr 261/2004.

3.W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

4.W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

III. Sposób zbierania danych.

1. Informacje o użytkownikach są pobierane poprzez:

-Dobrowolnie wypełnione formularze.

-Zawarte umowy i pełnomocnictwa.

-Zapisywanie numerów telefonów w aparacie telefonicznym.

-Automatyczne zapisywanie adresów otrzymanych wiadomości na skrzynce e-mail.

-Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”).

-Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl.

2. Informacje w formularzach:

-Poprzez stronę internetową zbierane są dane osobowe wpisywane przez użytkowników w formularzu.

-Strona internetowa może gromadzić informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

-Dane w formularzu mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie za zgodą użytkownika.

-Dane podane w formularzu znajdują się w zbiorach danych prowadzonych przez przedsiębiorstwo.

-Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wykonania usługi.

IV. Polityka plików „cookies

1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony www.zwrotair.pl
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

–Monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: Google – Prywatność i warunki.;

-Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4.W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

-Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

-„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Strony stosowane są „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

V. Bezpieczeństwo danych.

1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

2.Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

3.Dane przekazywane drogą elektroniczną są chronione poprzez certyfikat SSL- zabezpieczenia kryptograficzne dla urządzeń i systemów informatycznych.

 IV. Udostępnianie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania, dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności liniom lotniczym, urzędom lotnictwa cywilnego i podmiotom ADR, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i innym podmiotom koniecznym do właściwego wykonania zawartej umowy i prowadzenia strony internetowej.

4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VII. Przekazywanie danych poza EOG.

1.Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla dochodzenia roszczeń zgodnie z zapisami umowy zawartej w interesie osoby.

2.Ze względu na charakter działalności gospodarczej, oparty na dochodzeniu odszkodowań na podstawie rozporządzenia UE 261/04, przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG jest sporadyczne, dotyczy jedynie dochodzonych roszczeń zgodnie z zawartą pomiędzy linią lotniczą a osobą umową przewozu.

3.Osoba, której dane wymagają przekazania zostanie poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którym może się dla niej wiązać proponowane przekazanie.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych.

1.Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

2.Dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

3.Dane osobowe wymagane do sporządzenia faktur i ewidencji prowadzonych do rozliczeń podatkowych są przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z art. 112 ustawy o podatku towarów i usług.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą.

1.Prawo do modyfikacji danych- Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

2.Prawo do usunięcia danych- na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

3.Prawo do ograniczenia przetwarzania- w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

4.Prawo do przenoszenia danych- w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

5.Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych.

1.Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 23 maja 2018 roku.

Polityka prywatności obowiązująca do 25.05.2018 r.